Informatika :: EU
Mit kínálunk
Pályázati hírek
EU Aktuális
ESZA aktuális
Aktuális tanfolyamok
Tanfolyam jelentkezés
MTI EU-s adatbankja
EU Parlament
:: Minőségbiztosítás :: Közbeszerzés
  Informatika:  
 

Integrált vállalatirányítás

Licencelés

Tanácsadás

Kereskedelem

Weboldalak készítése

Web alkalmazások

Akciók

Oktatás

Vista és Exchange tanf.

Ajánlat kérés

 
  Legfrissebb hírek:  
 

2010/01/07

Közbeszerzési szakértőség megújítása
 
 

2009/

Új irodába költöztünk
 
 

2008/07/30

Microsoft Solution Partnerség megújítás
 
 

2008/04/29

Nyugati Evangélikus Egyházmegye Minősített pályázatírója
 
 

2007/12/28

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók vagyunk
 
 

2006/10/04

Cégünk TÜV IT Biztonsági auditori feladatok ellátására oklevelet szerzett
 
  Aktualitások:  
 
:: Referenciák ::
:: Microsoft CRM ::
 
  Akció:  
  OKI LED multifubkciós

 

Informatikai tanácsadás

Szoftvergazdálkodási tanácsadás, audit

Ismertetjük az eredeti és jogtiszta szoft- verek használatának előnyeit. A szoftve- rek beszerzésének gyártók szerinti leg- gazdaságosabb megoldásait, módozatait. Segítünk ebben a tekintet- ben a gazdál- kodási stratégia kialakításában. Módszert adunk a nyilvántartások tartalmának meghatározásához és azok aktuálitásának megőrzésére. Felmérésünk lehet manuális módszerekkel végrehajtott és tudunk szoftver támogatással is melyhez a következőt ajánljuk:

LicencPro

Az alkalmazással kimutatható, hogy a szoftvereszközök beszerzésének és üze- meltetésének költsége arányos a hard- vereszközök költségeivel, így az IT vagyon kezelését nem lehet nyilván- tartani egyik nélkül sem. Az alkalmazás a következő megoldásokat kinálja:

 1. IT állomány leltár: A teljes IT állomány leltárnak köszönhetően a felhasználók naprakészén követhetik a vállalat hardver-, és szoftverállomá- nyának változását.
 2. Racionalizáció: Az IT állomány ismeretében könnyen egységesíthető a szoftver-, és hardverállomány. A vállalati informatikai szabályzat kiala- kításával a belső biztonság fokozható.
 3. Optimalizáció: Könnyen felderíthetők a nem használt, az illegális vagy illeték- telenül telepített szoftverek, így a táro- lókapacitás és a szoftverállomány opti- malizálható.
 4. Költségcsökkentés: Az egységes vállalati szoftverállománynak köszön- hetően kisebb a támogatási igény, így jelentős költségcsökkenés érhető el.
 5. Legális szoftver használat: A szoftverek használatának folyamatos ellenőrzésével elkerülhető a szoftverek illegális használata. A licencek és szám- lák kezelésével mindig naprakész álla- potban van a vállalat szoftvergazdál- kodása.
 6. Belső biztonság fokozása: A vállalat legfontosabb szoftvereit ért támadás, sérülés azonnali észlelése és a bizal- mas információk kiszivárgásának meg- akadályozása minimalizálja a kár- okozást.
Informatikai stratégiakészítés

Az informatikai stratégia az intézmény üzleti céljait illetve üzleti stratégiáját informatikai eszközökkel megvalósítandó területeit, azok összefüggéseit, irányelveit, illetve azok prioritásait és időtávját határozza meg. A stratégia kialakításához a célok megértésén és beépítésén kívül átfogó informatikai ismeretekre, gyártói, szállítói érdekektől való függetlenségre, valamint programmenedzsment tapasz- talatra is szükség van. Az informatikai stratégia megléte alapvető feltétel az informatikai beruházásokat támogató pályázatok esetében.

Informatikai infrastruktúra és biztonság felmérés, fejlesztés

A tudatos informatikai fejlesztések és az információ biztonság mind fontosabb a gazdasági élet szereplőinek. A hagyo- mányos módszertanok mellett lehető- ségünk van a felméréseket egy világcég eszközeinek felhasználásával elkészíteni. Az alábbiakban ismertetett eszközök segít- ségével kialakított értékelések megfelel- nek az ISO 17799-es szabvány beveze- tését megalapozó lépéseknek.

Infrastruktúra optimalizálás

A Microsoft Infrastructure Optimization Model nevű infrastruktúra-optimalizációs modell segítségével felmérjük az infra- struktúrájúk jelenlegi állapotát, átlátva ennek a költségek, a biztonsági koc- kázatok és az üzemeltetési agilitás terén fennálló vonzatait. Mint a Microsoft part- nere biztosítani tudjuk azokat a tech- nológiákat, folyamatokat és eljárásokat, amelyekkel ügyfeleik belevághatnak az infrastruktúra optimalizálásának nagy- szabású vállalkozásába. Korábban csak apró részekre vonatkozó eljárások léteztek (ha léteztek egyáltalán), most pedig az optimalizált, megismételhető folyamatok felé haladunk. Egy szervezet egyre inkább fokozni tudja saját üzleti agilitását és az általa nyújtott üzleti értéket azzal párhuzamosan, ahogyan az alapszintű állapot felől elmozdul a dimenzió másik végpontja, a dinamikus állapot felé; ezzel ugyanis javulnak az infomunkások és a vezetők munka- feltételei, és új üzleti lehetőségek válnak elérhetővé.

A Microsoft Security Assessment Tool MSAT az ezer főnél kevesebb alkalma- zottat foglalkoztató ügyfelek számára nyújt segítséget informatikai környezetük biztonsági hiányosságainak felmérésében. Az MSAT azokat az eljárásokat, erő- forrásokat és technológiákat azonosítja, amelyek elősegítik a megfelelő biztonsági tervezést és a kockázatok csökkentését a szervezeten belül.

Informatikai projektvezetés, minőségbiztosítás

Sok éves és széles körü tapasztalataink- ra támaszkodva, vállaljuk nagy infor- matikai projektekben a legkényesebb fel- adatot, a megrendelő és kivitelező között, külső vállalkozásként, a projektek szakmai irányítását, felügyeletét. Sok esetben a megvalósításokat az a körülmény gátolja, hogy a megrendelő és kivitelező „nem egy nyelvet beszél”, ezeknek az anomáliáknak a feloldásában értünk el jó eredményeket, ezzel támogatva a gyors megvalósítást.

A projektek megvalósításánál, ha az szoftver pl. fejlesztéssel jár, több olyan ISO szabvány támogatja, melynek fel- használásával elérhetjük, hogy a beve- zetett rendszer minősége megfeleljen az elvárásoknak. A szabványok és egyéb módszertani előírások alkalmazásával tud- juk segíteni a, hogy sikeres a tervezett határidőben befejezett informa- tikai projektekjeik legyenek.

Szabályzatok vizsgálata, készítése

Vállaljuk meglévő szabályzatok felülvizs- gálatát, vagy az aktuális jogszabályok- nak megfelelő új szabályzatok kidolgo- zását.
Amiben referenciával rendelkezünk:

 • Dokumentum kezelés, irattárazás
 • Adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat
 • Kockázatmenedzsment
 • Mentési rend kialakítása, továbbfejlesztése
 • Jogosultságok kezelése
 • Katasztrófa elhárítási terv
 • Vírusvédelmi szabályzat